Výše úplaty za předškolní vzdělání

STRAVOVÁNÍ DÍTĚTE
Rozsah stravování dítěte v mateřské škole stanoví ředitelka se zákonným zástupcem dítěte a to tak, aby dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, se stravovalo vždy. 

Finanční normativ platný od 1. 9. 2019 je 37,-Kč za celodenní stravování dítěte v mateřské škole. Dítě, které v průběhu školního roku dovrší sedmi let, je zařazeno do 2. věkové skupiny strávníků a má vyšší finanční limit: 39,- Kč (vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování). 

Pitný režim po celý den + denně čerstvé ovoce nebo zelenina. 
Platba za školní stravování je splatná do 15. v daném měsíci na daný měsíc bezhotovostním převodem. 
Vyúčtování bude provedeno vždy k 30. 6. kalendářního roku. 

Úplata (školné) ve školním roce 2021/2022

Platba za školné činí od 1. 9. 2021 – 700 Kč

 

Osvobození od úplaty vyhláška 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi 5) 
       (doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí) 
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči 6) 
c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči6) z důvodu péče o nezaopatřené dítě 
d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče7) 

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy


5)§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011Sb., 
6) § 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb. 
7) § 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Způsob omlouvání 
- zákonný zástupce je povinen oznámit známou nepřítomnost dítěte v MŠ 
- není-li nepřítomnost předem známa, omluví dítě neprodleně 
- dítě musí být nahlášeno nebo odhlášeno na další den (telefonicky nebo zápisem do sešitu Sdělení rodičů) den předem do 12:30 hod. 

Za dítě, které z jakéhokoliv důvodu nepřijde do MŠ si mohou rodiče nahlášený oběd vyzvednout do přinesené nádoby. Pokud si rodiče odebraný oběd nevyzvednou a dítě není omluveno, na další den se do stavu nepočítá. Neodebraný oběd však musí uhradit.