Aktuality

Projekt Šablony pro MŠ Odolena Voda

Projekt je zaměřený na rozvoj čtenářské pregramotnosti dětí, na vzdělávání pedagogických pracovníků, na vzájemné spolupráci s jinými školami a setkávání s rodiči.

Projekt Odolena Voda

(registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004880)

 

Sběr papíru


Sběr papíru opět začne od 1.11. Prosíme balíčky max. 5 kilo, dobře svázané, se jménem a třídou dítěte.
Karton se nesbírá.

Příspěvek zdravotních pojišťoven – plavání

VZP přispívá finanční částkou 500 Kč na plavecký výcvik. Termín pro podání potvrzení je
do 30. 11, případně do vyčerpání finančního limitu. Informujte se u své ZP, zda také přispívá.
Formulář k vyplnění najdete na webu MŠ/soubory ke stažení/potvrzení pro ZP. Vyplněné potvrzení přineste k potvrzení.

Bezhotovostní platby

Ve školním roce 2017/2018 budeme vybírat, kromě platby na stravné a úplaty na školné,  600 Kč jednorázový poplatek na kulturní programy pro děti + předškolní třídy platbu za plavání.

U provedené platby uvádějte, prosím, variabilní symbol Vašeho dítěte (stejný jako pro platbu stravného a úplaty) a do poznámky pro příjemce uveďte prosím účel platby – DIVADLA a u předškoláků + PLAVÁNÍ.

Vyúčtování zálohy proběhne v červnu 2018 – po ukončení všech kulturních akcí. Eventuální přeplatky Vám budou vráceny bezhotovostním převodem

Organizace školního roku 2017/2018

Podzimní prázdniny: čtvrtek 26.10. a pátek 27.10. - bez přerušení provozu

Vánoční prázdniny: pondělí 25.12.2017 až 2.1.2018 - přerušení provozu  

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 2.2. - bez přerušení provozu

Jarní prázdniny: 19.2. až 25.2. - bez přerušení provozu

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 29.3. - bez přerušení provozu, pátek 30.3. - státní svátek

Osvobození od úplaty

vyhláška 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi 5) (doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí)

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči 6)

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči6) z důvodu péče o nezaopatřené dítě d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče7)

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy

5)§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011Sb., 6) § 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb. 7) § 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Informace pro rodiče

Máte možnost požádat ředitelku školy o nahlédnutí či prostudování těchto dokumentů

 • Školní vzdělávací program „Objevujeme svět pro život“
 • Školní řád mateřské školy
 • Směrnice o svobodném přístupu k informacím, které je povinna poskytnout, které jsou
 • v její působnosti, přitom zachovávat ochranu osobních údajů a která obsahuje veškeré
 • údaje o:
   • - poskytování informací
   • - způsobu a rozsahu zveřejňování informací
   • - omezení práva na poskytování informace
   • - vyřizování žádostí o poskytnutí informace
   • - podávání stížností, oznámení a podnětů
   • - odvolání
 • Výroční zpráva o poskytování informací za předcházející kalendářní rok
 • Vlastní hodnocení školy - zpráva

 

Paní učitelku máte možnost požádat:

 • nahlédnutí do Třídního vzdělávacího programu každé třídy
 • informace o výchovných a vzdělávacích pokrocích Vašeho dítěte
 • možnost účasti při činnostech dětí ve třídě
 • účast na akcích školy