Aktuality

Projekt Šablony pro MŠ Odolena Voda

Přerušení provozu o letních prázdninách

V době letních prázdnin bude provoz mateřské školy přerušený od 23. 7. do 31. 8. 2018.

Projekt Šablony pro MŠ Odolena Voda

Projekt je zaměřený na rozvoj čtenářské pregramotnosti dětí, na vzdělávání pedagogických pracovníků, na vzájemné spolupráci s jinými školami a setkávání s rodiči.

Projekt Odolena Voda

(registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004880)

 

Jarní prázdniny od 19. 2 – do 23. 2.

Provoz nepřerušený. V kterých třídách bude provoz zajištěný, Vám včas sdělí vaše paní učitelky.

Den otevřených dveří pro rodiče a veřejnost

Den otevřených dveří se bude konat v úterý 13. března od 9 do 12 hod.
Přijďte si prohlédnout prostory mateřské školy, zeptat se na to, co Vás zajímá, podívat se 
na činnosti dětí.
Těšíme se na Vás.

Zápis do Mateřské školy Odolena Voda

Kdy? zápis začíná ve středu 2. 5. a končí v pátek 4. 5. 2018
Kde? v kanceláři ředitelky mateřské školy
V kolik? od 10 hod. do 15 hod., pořadí příchodu rodičů k zápisu nemá vliv na přijetí dítěte
S sebou? občanský průkaz, rodný list dítěte

 

Do 4. 5., kdy zápis končí, odevzdat:
• vyplněnou žádost o přijetí na školní rok 2018/2019 + další tiskopisy přiložené k žádosti (najdete od března na webových stránkách MŠ/soubory ke stažení)
• od lékaře potvrzený evidenční list dítěte (dostanete u zápisu nebo je na webových stránkách MŠ)

 

Stručné kritérium pro přijetí dítěte do mateřské školy
Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, pro které je předškolní vzdělávání povinné, pokud mají místo  trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v Odoleně Vodě
• do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku 2018/2019 (do 31. 8. 2018) dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v Odoleně Vodě, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (MŠ Odolena Voda – nejvyšší povolený počet: 274 dětí)

Potvrzení pro účely slevy na dani za rok 2017

Potvrzení pro účely slevy na dani za platby školného za předškolní vzdělávání za rok 2017 bude mateřská škola vydávat po zpracování všech plateb a účetní závěrky, tj. nejdříve konec ledna 2018.
Limit pro odevzdání tohoto potvrzení zaměstnavateli je do 15. 2.
Mateřská škola má svůj formulář na potvrzení platby.
Potvrzení se vydá pouze jedno a jen jednomu z rodičů proti podpisu při převzetí.
Potvrzení se bude vydávat:
v kanceláři vedoucí školní jídelny od úterý 30. 1. do pátku 2. 2. 2018 od 6:30 
do 14:00 hod.
• Po tomto termínu bude možné potvrzení k vyzvednutí u paní učitelky ve třídě.

§ 35bb Sleva za umístění dítěte
(4) Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy.
(5) Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich.
V důsledku zvýšení minimální mzdy je za rok 2017 možné uplatnit slevu na dani ve výši prokázaných výdajů za umístění vyživovaného dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku až do výše 11.000 Kč ročně za každé dítě.

Organizace školního roku 2017/2018

Podzimní prázdniny: čtvrtek 26.10. a pátek 27.10. - bez přerušení provozu

Vánoční prázdniny: pondělí 25.12.2017 až 2.1.2018 - přerušení provozu  

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 2.2. - bez přerušení provozu

Jarní prázdniny: 19.2. až 25.2. - bez přerušení provozu

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 29.3. - bez přerušení provozu, pátek 30.3. - státní svátek

Osvobození od úplaty

vyhláška 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi 5) (doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí)

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči 6)

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči6) z důvodu péče o nezaopatřené dítě d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče7)

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy

5)§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011Sb., 6) § 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb. 7) § 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Informace pro rodiče

Máte možnost požádat ředitelku školy o nahlédnutí či prostudování těchto dokumentů

 • Školní vzdělávací program „Objevujeme svět pro život“
 • Školní řád mateřské školy
 • Směrnice o svobodném přístupu k informacím, které je povinna poskytnout, které jsou
 • v její působnosti, přitom zachovávat ochranu osobních údajů a která obsahuje veškeré
 • údaje o:
   • - poskytování informací
   • - způsobu a rozsahu zveřejňování informací
   • - omezení práva na poskytování informace
   • - vyřizování žádostí o poskytnutí informace
   • - podávání stížností, oznámení a podnětů
   • - odvolání
 • Výroční zpráva o poskytování informací za předcházející kalendářní rok
 • Vlastní hodnocení školy - zpráva

 

Paní učitelku máte možnost požádat:

 • nahlédnutí do Třídního vzdělávacího programu každé třídy
 • informace o výchovných a vzdělávacích pokrocích Vašeho dítěte
 • možnost účasti při činnostech dětí ve třídě
 • účast na akcích školy