Aktuality

Přerušení provozu o letních prázdninách

V době letních prázdnin bude provoz mateřské školy přerušený od 31. 7. 2017 do 1. 9. 2017.

Zápis do mateřské školy

Kdy?                        zápis začíná v úterý 9. 5. a končí v pátek 12. 5. 2017

Kde?                        v kanceláři ředitelky mateřské školy

V kolik?                   od 10 hod. do 15 hod., pořadí příchodu rodičů k zápisu nemá vliv na přijetí dítěte

S sebou?                 občanský průkaz, rodný list dítěte

Do 12. 5., kdy zápis končí, odevzdat:

 •  vyplněnou žádost o přijetí na školní rok 2017/2018 + další tiskopisy přiložené k žádosti
 •  od lékaře potvrzený evidenční list dítěte, který dostanete u zápisu (platí pro děti mladší 5ti let)

Kritéria 2017-2018

Termín zápisu do první třídy ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda – změna

Podle novely školského zákona č. 178/2016 Sb., platné od 1. 9. 2016 bude probíhat zápis do první třídy pro školní rok 2017/2018 od 1. dubna do 30. dubna.

Přesný termín pro ZŠ Odolena Voda bude v pátek 21. 4. 2017 a náhradní termín v případě nemoci dítěte ve čtvrtek 27. 4. 2017.

Pokud budete žádat pro své dítě odklad školní docházky, je nutné, abyste podklady přinesli  k zápisu, nejpozději však do 30. 4. 2017.

Podklady pro odklad školní docházky:

 1. vyšetření a doporučení pedagogicko-psychologické porady nebo speciálně pedagogického centra
 2. doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Bližší informace najdete na webu ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda

Výše úplaty školním roce 2016/2017

Platba za školné činí od 1. 9. 2016 – 750 Kč

Bezhotovostní platby

Ve školním roce 2016/2017 budeme vybírat, kromě platby na stravné a úplaty na školné,  600 Kč jednorázový poplatek na kulturní programy pro děti + předškolní třídy platbu za plavání.

U provedené platby uvádějte, prosím, variabilní symbol Vašeho dítěte (stejný jako pro platbu stravného a úplaty) a do poznámky pro příjemce uveďte prosím účel platby – DIVADLA a u předškoláků + PLAVÁNÍ.

Vyúčtování zálohy proběhne v červnu 2017 – po ukončení všech kulturních akcí. Eventuální přeplatky Vám budou vráceny bezhotovostním převodem

Organizace školního roku 2016/2017

Podzimní prázdniny: středa 26. října a čtvrtek 27. října - bez přerušení provozu

Vánoční prázdniny: pátek 23. prosince a skončí v pondělí 2. ledna 2017 - přerušení provozu      

                           (V MŠ OV začneme dle zájmu rodičů)

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 3. února 2017 - bez přerušení provozu

Jarní prázdniny: od 13. února do 19. února 2017 - bez přerušení provozu

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017- bez přerušení provozu

Osvobození od úplaty

vyhláška 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi 5) (doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí)

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči 6)

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči6) z důvodu péče o nezaopatřené dítě d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče7)

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy

5)§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011Sb., 6) § 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb. 7) § 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Informace pro rodiče

Máte možnost požádat ředitelku školy o nahlédnutí či prostudování těchto dokumentů

 • Školní vzdělávací program „Objevujeme svět pro život“
 • Školní řád mateřské školy
 • Směrnice o svobodném přístupu k informacím, které je povinna poskytnout, které jsou
 • v její působnosti, přitom zachovávat ochranu osobních údajů a která obsahuje veškeré
 • údaje o:
   • - poskytování informací
   • - způsobu a rozsahu zveřejňování informací
   • - omezení práva na poskytování informace
   • - vyřizování žádostí o poskytnutí informace
   • - podávání stížností, oznámení a podnětů
   • - odvolání
 • Výroční zpráva o poskytování informací za předcházející kalendářní rok
 • Vlastní hodnocení školy - zpráva

 

Paní učitelku máte možnost požádat:

 • nahlédnutí do Třídního vzdělávacího programu každé třídy
 • informace o výchovných a vzdělávacích pokrocích Vašeho dítěte
 • možnost účasti při činnostech dětí ve třídě
 • účast na akcích školy

Sběr papíru

Sběr papíru opět začne od 1.10. Prosíme balíčky max. 5 kilo, dobře svázané, se jménem a třídou dítěte.

Karton se nesbírá.