Aktuality

Projekt Šablony pro MŠ Odolena Voda

Projekt Šablony pro MŠ Odolena Voda

Projekt je zaměřený na rozvoj čtenářské pregramotnosti dětí, na vzdělávání pedagogických pracovníků, na vzájemné spolupráci s jinými školami a setkávání s rodiči.

Projekt Odolena Voda

(registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004880)

 

Sleva za umístění dítěte

Pro potvrzení k daním za umístění dítěte v mateřské škole si můžete přijít do kanceláře vedoucí školní jídelny od úterý 29. 1. do pátku 1. 2. 2019 od 6:30 do 14:00 hod.

Termín pro odevzdání tohoto potvrzení zaměstnavateli je do 15. 2.

Mateřská škola má svůj formulář na potvrzení platby.

Potvrzení se vydá pouze jedno a jen jednomu z rodičů proti podpisu při převzetí

Přání

Přeme vám i vašim dětem krásné prožití Vánoc a v roce 2019 ať se vše daří.

 

Sběr papíru

Sběr papíru opět začne 1.10. Prosíme balíčky max. 5 kilo, dobře svázané, označené jménem a třídou dítěte.
Karton se nesbírá.

 

Nástup nových dětí do mateřské školy

Děti, které jsou od 3. 9. 2018 přijaté do mateřské školy ale mají pozdější termín nástupu (po dovršení tří let věku), přijdou s rodiči na zahájení školního roku v pondělí 3. 9. a úterý 4. 9. mezi 7:30 – 8:00 hod. do třídy, do které jsou zapsané (seznam na webu). Další informace obdržíte od paní učitelky.
Třídní schůzka:
Třída „Berušky“ - úterý 4. 9. v 16:00 hod.
Třída „Motýlci a rybičky“ - čtvrtek 6. 9. v 16:00 hod.
Na třídní schůzku přijďte, prosím, bez dětí.

 

Výše úplaty

Úplata za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Odolena Voda, okres Praha – východ pro školní rok 2018/2019 činí 690 Kč/měsíc/1 dítě.  

 

Úplata za předškolní vzdělávání v době omezení nebo přerušení provozu  

V kalendářních měsících, kdy je omezen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů se stanoví poměrné snížení úplaty podle délky přerušení nebo omezení provozu.

V kalendářních měsících, kdy je provoz mateřské školy zcela přerušen se úplata za předškolní vzdělávání nevybírá. 

 

Osvobození od úplaty

(vyhláška 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání):

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte 

a)pobírající opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí)

b) nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči 

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy

Zákonnému zástupci dítěte, které se nezúčastnilo předškolního vzdělávání v mateřské škole ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, lze úplatu prominout ze zdravotních důvodů, když tuto skutečnost prokáže ředitelce školy. 

 

Organizace školního roku 2018/2019

Podzimní prázdniny: pondělí 29. 10. a úterý 30. 10. 2018 - bez přerušení provozu

Vánoční prázdniny: pondělí 24. 12. 2018 a skončí ve středu 2. 1. 2019 - přerušení provozu  

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 1. 2. 2019 - bez přerušení provozu

Jarní prázdniny: 25. 2. až 3. 3. 2019 - bez přerušení provozu

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. 4. - bez přerušení provozu, pátek 19. 4. - státní svátek

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů byl jmenován JUDr. Petr Jonáš, advokát, e-mail: dpo@vedomipravnici.cz, tel. 775 689 139

Podrobnější informace naleznete v odkazu GDPR

 

Personální podpora – školní asistentka(projekt šablony) 

Mateřská škola Odolena Voda, v rámci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ, čerpá personální podporu „školní asistent“. 

Školní asistentka poskytuje větší dočasnou podporu dětem, které ji potřebují (jazyková bariéra, akce školy, porozumění,…). Školní asistentka spolupracuje s učitelkou ve třídě a rodiči dítěte.  

 

Informace pro rodiče

Máte možnost požádat ředitelku školy o nahlédnutí či prostudování těchto dokumentů

 • Školní vzdělávací program „Objevujeme svět pro život“
 • Školní řád mateřské školy
 • Směrnice o svobodném přístupu k informacím, které je povinna poskytnout, které jsou
 • v její působnosti, přitom zachovávat ochranu osobních údajů a která obsahuje veškeré
 • údaje o:
   • - poskytování informací
   • - způsobu a rozsahu zveřejňování informací
   • - omezení práva na poskytování informace
   • - vyřizování žádostí o poskytnutí informace
   • - podávání stížností, oznámení a podnětů
   • - odvolání
 • Výroční zpráva o poskytování informací za předcházející kalendářní rok
 • Vlastní hodnocení školy - zpráva

 

Paní učitelku máte možnost požádat:

 • nahlédnutí do Třídního vzdělávacího programu každé třídy
 • informace o výchovných a vzdělávacích pokrocích Vašeho dítěte
 • možnost účasti při činnostech dětí ve třídě
 • účast na akcích školy